Rodzaje spółek w Polsce | INFI

Rodzaje spółek w Polsce

Rodzaje spółek w Polsce

lis 7, 2022 | Księgowość, Podatki, Prawo, Spólka z o.o.

Rodzaje spółek w Polsce

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu w Polsce jest kluczowym elementem zakładania firmy.. W Polsce istnieje możliwość posiadania jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki. Decydując się na drugą formę, do wyboru jest kilka jej rodzajów. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, tak aby wybrać najkorzystniejszy sposób prowadzenia działalności. 

 

Jakie spółki wyróżniamy w polskim prawie?

W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów spółek. Każda z nich różni się sposobem prowadzenia działalności, metodą rozdzielania odpowiedzialności pomiędzy wspólnikami, a także formą prowadzenia księgowości. Istotne są także koszty prowadzenia poszczegółnych spółek.

Zakładanie i funkcjonowanie spółek regulowane jest w Kodeksie spółek handlowych oraz Kodeksie cywilnym.Wyróżniamy bowiem spółki handlowe i spółki cywilne. Pierwsze z nich dzielą się również na kapitałowe, do których należą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, oraz na osobowe, wśród których wymienia się:

 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółka cywilna

Spółką nieregulowaną przepisami prawa handlowego jest spółka cywilna. Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne bądź prawne. Ten rodzaj działalności nie posiada osobowości prawnej, a wszystkie prawa i obowiązki wynikające z założenia spółki dotyczą wyłącznie jej wspólników. Określa to prawo cywilne. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na dążenie do wspólnego celu lub zysku na zasadach spółki cywilnej, zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy, na której należy także umieścić powód działania spółki. Sama spółka nie wymaga rejestracji, obowiązkowe jest jednak zarejestrowanie każdej osoby będącej jej wspólnikiem. Księgowość spółki cywilnej jest obowiązkowa wyłącznie w dwóch przypadkach:

 • wysokość przychodów przekracza 2 mln euro,
 • wspólnikiem jest osoba prawna.

W każdym innym przypadku wystarczy założyć księgę przychodów i rozchodów. Za długi i zobowiązania majątkiem firmowym i osobistym solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy.

 

Spółki handlowe

Spółki handlowe regulowane są przepisami prawa handlowego. Różnią się one ze względu na osobowość prawną, podział odpowiedzialności wspólników za poszczególne zobowiązania, sposób prowadzenia księgowości, a także minimalną wartość wnoszonego kapitału. Głównym rozróżnieniem w przypadku spółek handlowych jest podział działalności na osobowe i kapitałowe.

 

Spółki kapitałowe

Podstawą spółek kapitałowych jest, jak sama nazwa wskazuje, wniesiony kapitał.Innymi słowy, to  zgromadzone środki pieniężne, wszelkiego rodzaju nieruchomości, wartości materialne itd. Do założenia spółki kapitałowej wystarczy nawet jedna osoba.. Tego rodzaju forma działalności wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, co automatycznie nadaje jej osobowość prawną. W przypadku spółek kapitałowych odpowiedzialność poszczególnych wspólników jest związana z wysokością oraz rodzajem wniesionego wkładu. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. może zostać utworzona zarówno przez osoby prawne, jak i fizyczne. Wymaga ona rejestracji w KRS, a także umowy notarialnej. Możliwe jest założenie jej wyłącznie przez jedną osobę. Wymaga wniesienia kapitału o minimalnej wartości 5 000 złotych. Udział jednego wspólnika musi być jednak wyższy niż 50 złotych. Obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, a także przygotowywania sprawozdań finansowych. 

 

Spółka akcyjna

Spółkę akcyjną tworzą wspólnicy, którzy obejmują akcje przez nią wyemitowane. Aby zostać akcjonariuszem, należy posiadać kapitał 100 000 złotych. W przypadku zakładania spółki akcyjnej obowiązkowe jest:

 • wpisanie działalności do KRS,
 • przygotowanie umowy założycielskiej,
 • sporządzenie statutu spółki.

Wspólnicy zyskują prawo do dywidendy, odpowiedzialność jednak ciąży na spółce, odpowiedzialnej za długi całym majątkiem.

 

Prosta spółka akcyjna

Może zostać założona przez jedną osobę, kapitał wynosi minimum 1 zł, uchwały spółki mogą być podejmowane przez Internet, a sama spółka może szukać finansowania w ramach zbiórek crowdfundingowych. Więcej na temat prostej spółki akcyjnej znajdziecie na www.prostaspolka.pl 

 

Spółki osobowe

Fundamentem, jaki tworzy spółkę osobową, jest liczba, a także rola poszczególnych jej wspólników. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. We własnym imieniu mogą one:

 • nabywać prawa,
 • zaciągać zobowiązania,
 • pozywać,
 • być pozywane.

Za wszelkie zobowiązania spółki w przypadku działalności osobowej odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem. W ramach prowadzenia działalności na zasadach spółek osobowych, opodatkowanie nie dotyczy samej spółki, a jej wspólników.

 

Spółka jawna 

Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Największymi zaletami prowadzenia tej działalności są niskie koszty funkcjonowania, prosta księgowość oraz możliwość pokrycia zobowiązań majątkiem spółki. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które działają w obszarze jednej branży. Wkładem może być wkład pieniężny lub niepieniężny, a jego wartość może być dowolna.

 

Spółka partnerska 

Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne, które chcą wykonywać jeden z wolnych zawodów określonych w Kodeksie spółek handlowych lub innej ustawie. W przypadku zakładania spółki partnerskiej nie jest wymagane wniesienie konkretnego kapitału. 

 

Spółka komandytowa 

Musi zostać utworzona przez minimum dwóch wspólników. Stanowi idealne rozwiązanie dla osób, z których jedna będzie angażowała się w działalność, a druga zapewni wkład finansowy. 

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że mamy do czynienia z zrzeszeniem dwóch kategorii wspólników. Komplementariusze są wspólnikami zarządzającymi spółką w ramach jej stosunków wewnętrznych i mający wpływ na jej funkcjonowanie poprzez przyznanie im prawa do reprezentacji spółki. Z kolei rolą komandytariuszy jest zasilanie spółki kapitałowo. Komandytariusze nie są ustawowo ani zobowiązani, ani uprawnieni do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Należy podkreślić, że wymaganiem stawianym wobec składu osobowego spółki komandytowej jest istnienie co najmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza, co oznacza, że w spółce komandytowej może występować zarówno kilku komplementariuszy, jak i komandytariuszy.

 

Spółka komandytowo-akcyjna 

Składa się z co najmniej dwóch wspólników: komplementariusza i akcjonariusza. Minimalnym wkładem jest 50 000 złotych. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszami i akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Kluczową zmianą w spółce komandytowo-akcyjnej jest obecność akcjonariusza, co oznacza, że firma posiada cechy spółki kapitałowej. Akcjonariusze mogą inwestować w spółkę, natomiast nie są odpowiedzialni za jej zobowiązania i nie mają wpływu na decyzje podejmowane w S.K.A.

 

Podsumowanie

Podsumowując, liczba dostępnych form prowadzenia biznesu w Polsce jest całkiem szeroka. Możemy wybierać pomiędzy prowadzeniem firmy w ramach jdg, spółek cywilnych, a także w ramach spółek prawa handlowego, gdzie do wyboru mamy spółki kapitałowe, jak i osobowe. Więcej informacji na temat poszczególnych spółek będzie można znaleźć na naszym blogu. 

Jeśli natomiast zastanawiasz się nad założeniem firmy i nie wiesz, która forma prowadzenia biznesu będzie najbardziej odpowiednia dla Twojego pomysłu – skontaktuj się z nami!