Podatek dochodowy w wysokości 5% – jest to możliwe. | INFI

Podatek dochodowy w wysokości 5% – jest to możliwe.

Podatek dochodowy w wysokości 5% – jest to możliwe.

sty 27, 2021 | Podatki

Podatek dochodowy w wysokości 5% – jest to możliwe.

Nie tylko dla programistów! Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono ulgę podatkową Innovation Box (dalej: IP Box). Umożliwia ona zastosowanie niższej 5% stawki do osiągniętego przychodu uzyskiwanego z komercjalizacji praw własności intelektualnej (dalej: IP), powstałej w wyniku przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych (dalej: B+R)

Dla kogo ulga IP BOX 5%?

Spółki z o.o., przedsiębiorcy indywidualni na podatkowej książce przychodów i rozchodów.
Kwestia opodatkowania dochodów podatkiem 5% sprowadza się tak naprawdę do określenia, czy dane działanie kwalifikuje się:

  1. jako dochód z „kwalifikowanych praw własności intelektualnej”
  2. oraz czy te prawa powstają w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Ad.1) Zgodnie z art. 30ca-30cb ustawy o PDOF kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  8. autorskie prawo do programu komputerowego

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ad. 2) Działalność badawczo – rozwojowa – art. 5a ust 1 pkt 38 ustawy i PIT– oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce badania naukowe są działalnością obejmującą: 1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

prace rozwojowe – oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli:  działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Pytanie czy działanie danej firmy kwalifikują się do powyższych definicji? Nie ma obostrzeń co do wielkości firmy, ilości zatrudnienia, posiadania zaplecza badawczego, bycia jednostką oświatową czy badawczą.
Jeśli dana działalność może być zakwalifikowana jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej to należy dodatkowo poprowadzić odpowiednią ewidencję przychodów i kosztów z tym związanych.
W KPIR – prowadzi się oddzielną ewidencję przychodów i kosztów w Księdze handlowej-wyodrębnia się w planie kont odpowiednie konta.

Do kosztów nie zaliczamy:kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Podsumowanie:

W związku z tym, że przepisy są dość nieprecyzyjne w powyższym temacie, proponujemy wystąpienie o indywidualna interpretację podatkową. Nasze biuro specjalizuje się między innymi w występowaniu o interpretację w imieniu klienta z zapytaniem o możliwość zastosowania ulgi IP BOX.