Projekt 4.3

Nasza firma otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

Umowa projektu o nazwie "Wdrożenie nowej e-usługi eKsięgowość w INFI CONSULTING" została podpisana 30 sierpnia 2011 r. Stronami umowy są INFI Consulting Bartosz Lewandowski, Grzegorz Lewandowski s.c. oraz dyrektor Departamentu Wdrażnia Regionalnego Programu Operacyjnego p. Kamila Radziecka.

Inwestycja ma na celu uruchomienie systemu eKsięgowość opartego o nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, służącego świadczeniu usług księgowych w formie elektronicznej.

Calkowita wartość projektu wynosi 319 098,72 zł, na którą składa się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 149 390,22 zł, współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 26 362,98 zł oraz wkład własny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.